top of page

Opleveringskeuring en voorschouw

Bij de bouw van een woning of bedrijfspand wordt er gewerkt vanuit een bouwplan, het zogenaamde bestek. Hierin zijn de afspraken over het te bouwen object en de afwerking hiervan vastgelegd. Tijdens de oplevering wordt gecontroleerd of een object gereed is gemaakt volgens de in het bestek geldende en wettelijk gestelde eisen. Voorafgaand aan de oplevering wordt vaak een voorschouw gehouden. Tijdens de voorschouw wordt het object met de verkrijger of diens vertegenwoordiger gecontroleerd op nog af te werken en gereed te maken punten. Dit gebeurt volgens dezelfde methodiek als bij de oplevering.

Waarom een Opleveringskeuring?

  • Heeft u voldoende kennis om te beoordelen of een nieuwgebouwde woning aan de in het bestek of technische omschrijving gestelde eisen voldoet?

  • Wat zijn de wettelijke eisen (bouwbesluit) waaraan de afspraken in het bestek moeten voldoen?

  • Zijn er gevallen waarin van het bouwbesluit mag worden afgeweken?

  • Wat zijn de normeringen van de afwerking van een woning? Wat is toelaatbaar en wat niet?

  • Is het verstandig dat u als opdrachtgever de discussie aangaat met uw aannemer of kunt u dat beter aan een onafhankelijk adviseur over laten.

Wat houdt een opleverkeuring in?

De bouwkundig inspecteur controleert, namens u, samen met de aannemer de onderdelen en installaties van de woning op functionaliteit, afwerking, gebruik van materialen en mankementen. Eveneens wordt het object getoetst aan de richtlijnen van het Bouwbesluit.

Na de rondgang door en om de woning wordt door de inspecteur en de aannemer gecontroleerd of zij beide dezelfde gebreken in hun opnameformulier hebben staan zodat een rapport van de oplevering (het proces verbaal van oplevering) kan worden opgemaakt.

Indien er onder garantie wordt gebouwd van bijvoorbeeld Bouwgarant, SWK, of Woningborg, dan wordt er meestal gebruikgemaakt van een proces verbaal van oplevering van één van deze instanties. Indien niet wordt gebouwd onder de afbouwgarantie van deze instanties dan worden de gebreken ingevuld in een proces verbaal van de aannemer zelf of van ons bedrijf.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van ons eigen proces verbaal van oplevering, dan ontvangt u het door ons opgestelde rapport afzonderlijk als schaduwrapport (dit schaduwrapport betreft slechts een lijst met gebreken en heeft geen juridische grondslag).

niet gereed voor oplevering

De algemene voorwaarde voor een oplevering is dat een object klaar moet zijn voor bewoning / gebruik.

Soms komt het voor dat een object niet gereed is voor oplevering (bijvoorbeeld doordat de nutsbedrijven de aansluitingen nog niet hebben voltooid). De inspecteur zal dat dan melden en adviseren niet tot oplevering over te gaan tenzij de verkrijger van het object een zwaarwegend belang heeft om toch tot oplevering over te gaan. De inspecteur zal dan uitleg geven betreffende de juridische gevolgen van een oplevering bij niet gereed zijn. Meestal wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht.

Gecertificeerde inspecteur 

Uiteraard kunt u ook hier rekenen op een TUV gecertificeerde inspecteur die geregistreerd is bij het Nederlands Register voor Bouwkundig Inspecteurs, het NRBI

logo-employee-rbi.jpg
bottom of page